Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


I. Administrator danych osobowych:

ZETOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Inwestorska 3, 62-800 Kalisz, NIP: 618-10-13-534, REGON: 250542322, KRS: 0000041982, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy - 13.756.000.00 zł. (zwana dalej Zetor)


II. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • email: biuro@zetor.pl
 • telefon: 62 5014400
 • lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

 • w celu określonym w zgodzie wyrażonej firmie Zetor przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 • w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem przez osobę, której dane dotyczą ofertą Zetor (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w tym w szczególności do: w celu pozyskania usług kredytowych i ubezpieczenia;
 • w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej przez osobę, której dane dotyczą z Zetor (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);w tym w szczególności do:
  • procedowania transakcji i płatności za towary i usługi;
  • założenia konta w systemie Zetor i zarządzania nimi, zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną,
  • obsługi reklamacji, gdy zostanie wniesiona; obsługi gwarancyjnej i serwisowej,
  • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Zetor (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Przepisy prawa wymagają od Zetor, np. przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów lub potencjalnych klientów; optymalizacji naszych produktów; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania przez Zetor produktów i usług (w tym marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb z pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon. W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 • w celu oferowania przez Zetor (marketing bezpośredni) produktów i usług Zetor oraz podmiotów współpracujących z Zetor (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem osoby, której dane dotyczą z pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zetor i partnerów Zetor, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na sytuację tej osoby. Profilowanie danych osobowych przez Zetor polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


IV. Kategorie danych, które będą przetwarzane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane lokalizacyjne
 • Dane pojazdów
 • Umowy
 • Reklamacje
 • Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień

V. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Zetor korzysta przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, przewozowe, serwisowe, innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym; producentowi produktów marki Zetor, podmiotom realizującym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonującym usługi konsultingowe lub audytowe, podmiotom współpracującym w ramach kampaniach marketingowych, organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VII. Okres przechowywania danych:

 1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz osoba, której dane dotyczą kontaktowała się z Zetor w sprawie jej zawarcia.
 2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem, np. mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie, np. e-mailem lub pisemnie na adres Zetor.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest m.in.:

 • warunkiem zawarcia umowy,
 • wymogiem wykonania umowy,
 • dobrowolne.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą odmówi podania danych:

 • Zetor może odmówić zawarcia umowy,
 • Zetor może odmówić świadczenia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Zetor może wymagać podania danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.


X. Informacja o źródle danych

Zetor uzyskuje dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.